HSC website TRA CỨU THÔNG TIN CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
Trang Chủ
Đăng nhập

Dịch vụ Quản lý Cổ đông

HSC BM (Books Management systems) là hệ thống quản lý cổ đông trực tuyến của HSC. Thông qua hệ thống này, nhà đầu tư / tổ chức phát hành có thể thực hiện các tác vụ sau :

 • Tra cứu số dư
 • Theo dõi chuyển nhượng
 • Thống kê người sở hữu chứng khoán
 • Danh sách cổ đông nước ngoài
 • Danh sách thay đổi cổ đông
 • .v.v.

 

Danh sách Tổ chức Phát hành

STT Tổ chức phát hành Mẫu biểu chuyển nhượng
1 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM Tải biểu mẫu
2 Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - VOSA Tải biểu mẫu
3 Công ty Gạch ngói Đồng Nai Tải biểu mẫu
4 Công ty Cổ Phần phân lân nung chảy Văn Điển Tải biểu mẫu

 

Thông báo

 • HDBank: Xin ý kiến cổ đông về số lượng Thành viên HĐQT độc lập và thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 ( Tải thông báo ) - 31/07/2014
 • CTCP Phân Bón Miền Nam: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiểu tại VSD ( Tải thông báo ) - 14/07/2014
 • VOSA: Thông báo v/v chi trả cổ tức 2013 ( Tải thông báo ) - 07/07/2014
 • CTCP Phân Bón Miền Nam: Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2013 ( Tải thông báo ) - 22/05/2014
 • Phân Lân Văn Điển: Thông báo chi trả cổ tức CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển năm 2013 ( Tải tài liệu ) - 15/04/2014
 • VOSA: Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 14/04/2014
 • HDBank: Thông báo v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm tài chính 2013 ( Xem thông báo ) - 25/03/2014
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ( Tải thông báo ) - 13/03/2014
 • HDBank: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2013 ( Tải thông báo ) - 11/03/2014
 • HDBank: Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2012 - 2017 ( Tải thông báo ) - 20/02/2014
 • HDBank: Thông báo v/v cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần HDBank ( Tải thông báo ) - 18/02/2014
 • HDBank: Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi ( Tải thông báo ) - 16/12/2013
 • Tổng CT CP Phong Phú: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2013 ( Tải tài liệu ) - 11/12/2013
 • HDBank: Thông báo v/v: Sáp nhập DaiABank vào HDBank ( Tải thông báo ) - 02/12/2013
 • CTCP Phân Bón Miền Nam: Thông báo v/v chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 ( Tải thông báo ) - 25/10/2013
 • VOSA: Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản v/v sửa đổi Điều lệ về chuyển trụ sở chính ( Tải tài liệu đính kèm ) - 08/10/2013
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo chi trả cổ tức đợt đợt 2 năm 2012 bằng cổ phiếu và dời ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký ( Tải tài liệu ) - 11/09/2013
 • VOSA: Thông báo chi trả cổ tức 2012 và mẫu giấy đề nghị chuyển khoản ( Tải tài liệu đính kèm ) - 15/07/2013
 • CTCP Phân Bón Miền Nam: Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2012 ( Tải thông báo ) - 27/05/2013
 • VOSA: Thư mời họp và Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 20/05/2013
 • VOSA: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 10/05/2013
 • Lâm Thao: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần ( Tải thông báo ) - 09/05/2013
 • HDBank: Thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2012 ( Tải thông báo ) - 02/05/2013
 • HDBank: Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 ( Tải mẫu văn bản ) - 22/04/2013
 • Phân Lân Văn Điển: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 và Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức ( Tải tài liệu ) - 18/04/2013
 • HDBank: Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 ( Tải thông báo ) - 18/04/2013
 • HDBank: Thông báo v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 ( Tải thông báo ) - 25/03/2013
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( Tải thông báo ) - 12/03/2013
 • HDBank: CBTT v/v bổ nhiệm Lãnh đạo Ngân hàng ( Tải CBTT ) - 25/01/2013
 • HDBank: Nghị quyết 21/2012/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua việc ủy quyền cho HĐQT HDBank được quyết định sử dụng "Quỹ Dự phòng Tài chính HDBank" ( Tải thông báo ) - 28/12/2012
 • Nam Long: TB chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu ( Tải thông báo ) - 25/12/2012
 • HDBank: Nghị quyết 20A/2012/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 của HDBank ( Tải thông báo ) - 21/12/2012
 • HDBank: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản ( Tải thông báo ) - 03/12/2012
 • Nam Long: TB chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng ( Tải thông báo ) - 04/10/2012
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo v/v ghi tăng cổ phiếu mới phát hành vào Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông ( Tải thông báo ) - 22/08/2012
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo v/v gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ ( Tải thông báo ) - 17/07/2012
 • HDBank: CBTT v/v thay đổi vốn điều lệ ( Tải thông báo ) - 26/06/2012
 • LAS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2011 ( Tải thông báo ) - 22/06/2012
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2011 ( Tải thông báo ) - 22/05/2012
 • CTCP Phân Bón Miền Nam: Thông báo v/v chi trả cổ tức đợt II quý IV/2010 và năm 2011 ( Tải thông báo ) - 11/05/2012
 • HDBank: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2012 ( Tải tài liệu ) - 03/05/2012
 • Phân Lân Văn Điển: Chốt danh sách cổ đông lúc 16h ngày 19/03/2012 để chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên 2012 ( Tải biểu mẫu ) - 16/03/2012
 • Tổng CTCP Phong Phú: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2012 ( Tải thông báo đính kèm ) - 09/03/2012
 • HDBank: Thông báo v/v Tạm ứng cổ tức đợt 2 - 2011 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 02/01/2012
 • Lâm Thao: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu ( Tải tài liệu đính kèm ) - 14/12/2011
 • Tổng CTCP Phong Phú: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản ( Tải thông báo đính kèm ) - 07/12/2011
 • Lâm Thao: Giấy đề nghị chuyển khoản tiền và Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2011 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 01/12/2011
 • Lâm Thao: Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2011 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 28/11/2011
 • HDBank: Thông báo v/v Tạm ứng cổ tức 2011 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 09/09/2011
 • SFJC: Thông báo ngày chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( Tải tài liệu đính kèm ) - 22/08/2011
 • VOSA: Thông báo v/v chi trả cổ tức 2010 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 18/07/2011
 • LAFCHEMCO: Mẫu ủy quyền nhận cổ tức và Phiếu lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm niêm yết ( Tải tài liệu đính kèm ) - 05/07/2011
 • LAFCHEMCO: Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và Xin ý kiến về việc thay đổi địa điểm niêm yết ( Tải thông báo đính kèm ) - 16/06/2011
 • VOSA Corp: Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội 2011 ( Tải thông báo đính kèm ) - 14/06/2011
 • Tổng CTCP Phong Phú: Thông báo chi trả cổ tức 2010 ( Tải thông báo đính kèm ) - 05/05/2011
 • LAFCHEMCO: Thông báo ngày chốt nhận cổ tức 2010 & Các biểu mẫu ủy quyền nhận cổ tức và chuyển khoản ( Tải tài liệu đính kèm ) - 29/04/2011
 • Phân Lân Văn Điển: Biểu mẫu ủy quyền nhận cổ tức và chuyển khoản ( Tải biểu mẫu ) - 29/04/2011
 • HDBank: Thông báo v/v chi trả cổ tức 2010 ( Tải thông báo đính kèm ) - 27/04/2011
 • Phân Lân Văn Điển: Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2010 ( Tải thông báo ) - 25/04/2011
 • Phân Lân Văn Điển: Biên bản họp Đại hội cổ đông 2011 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 15/04/2011
 • LAFCHEMCO: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 13/04/2011
 • LAFCHEMCO: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần SUPE phốt phát và hóa chất Lâm Thao ( Tải tài liệu đính kèm ) - 08/04/2011
 • Phân Lân Văn Điển: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2011 ( Tải tài liệu đính kèm ) - 22/03/2011
 • HDBank: Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Đại hội thường niên 2010 ( Tải thông báo đính kèm )
 • Tổng CT CP Phong Phú: Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Đại hội 2011 ( Tải thông báo đính kèm )
 • Nam Long: Thông báo báo chi trả cổ tức đợt 2-2010 ( Tải thông báo đính kèm )
 • SOWATCO: Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký ( Tải thông báo đính kèm )
 • VOSA Corp: Thông báo chi trả cổ tức 2009 ( Tải tài liệu đính kèm )

Thông báo mất sổ cổ đông

TRỤ SỞ CHÍNH:
Tầng 5, 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
Tel: (+84 8) 3823 3299 - Fax: (+84 8) 3823 3301
TRỤ SỞ HÀ NỘI:
Tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3933 4693 - Fax: (+84 4) 3933 4822